Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Ik heb minder of geen werk voor mijn personeel
vrijdag 20 maart 2020

Ik heb minder of geen werk voor mijn personeel

Wanneer u als ondernemer gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een omzetdaling van ten minste 20%, kunt u aanspraak maken op de NOW-regeling. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten zodat zij zowel medewerkers met een vaste arbeidsomvang als ook medewerkers met een flexibel contract (zoals oproepkrachten) in dienst kunnen houden en kunnen doorbetalen.

De tegemoetkoming wordt gerelateerd aan het percentage van de verwachte omzetdaling. Er spelen in regeling twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom.

Omzetdaling
Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonkosten. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, dient de totale omzet uit 2019 gedeeld te delen door vier. Indien de onderneming op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een andere methodiek. Deze omzet wordt vergeleken met de omzet in maart, april en mei in 2020. Voor sommige bedrijven is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kan ook voor een periode van omzetvergelijking (de meetperiode) gekozen worden die één of twee maanden later start. Het dient daarbij altijd te gaan om een aaneensluitende periode van drie kalendermaanden. Met een meetperiode van drie maanden voor de bepaling van de omzetdaling wil de Minister voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Bij een omzetdaling van 20% in één maand, terwijl in de maanden daaromheen wel een normale omzet wordt behaald, bestaat daarom géén recht op een NOW-subsidie.

De keuze voor de meetperiode dient gemaakt te worden bij het indienen van de aanvraag, deze kan op een later moment niet meer worden aangepast. Daarom is het belangrijk om, indien u dit financieel kunt ‘behappen’, eerst nog even af te wachten wat de ontwikkeling van de omzet is in de aankomende maand(en). Op deze manier kunt u een goede inschatting maken van de meest voordelige periode om mee te nemen in de NOW-aanvraag (maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli). U kunt contact opnemen met uw klantadviseur om de beste optie hierin te bespreken.

Onder omzet wordt daarbij verstaan de netto-omzet zoals gedefinieerd in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gecorrigeerd voor de in de winst- en verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten en bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld.  Voor natuurlijke personen is dit de omzetbepaling die de basis is geweest voor de laatst vastgestelde aangifte voor de Wet inkomstenbelasting 2001, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling.

 

Concernbenadering
Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijke persoon gaat het bij de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat in het jaarrekeningenrecht gebruikelijk is. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen, zoals het geval is bij scholen en culturele instellingen, worden gelijkgesteld met omzet.

Als onderdelen van een concern de tegemoetkoming aanvragen, dienen zij bij die aanvraag allemaal uit te gaan van dezelfde meetperiode. Het is dus niet mogelijk om voor het ene concernonderdeel uit te gaan van de omzet over maart tot en met mei 2020 en voor het andere concernonderdeel van de omzet over mei tot en met juli 2020.  Voor de toepassing van deze regeling geldt als concern de groep van vennootschappen die een groep vormen als bedoeld in art. 2:24b BW. Minderheidsdeelnemingen waarin men geen doorslaggevende zeggenschap heeft, vormen derhalve geen onderdeel van het concern waarvan de omzet moet worden berekend. Vervreemding van een aandelenbelang waardoor men niet meer tot een groep behoort, leidt er dan ook toe dat vanaf dat moment de omzet niet meer samengeteld moet worden.

Loonsom
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt gekeken naar de loonsom van januari 2020. Indien u het loon eens per vier weken betaald, wordt gekeken naar de loonsom in periode 1 van 2020. Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon (SV-loon). Deze gegevens worden overgenomen uit de loonaangifte die wij namens u hebben ingediend bij de Belastingdienst. Omdat een koppeling is aangebracht met verzekeringsplicht zijn behalve de dga ook niet-verzekerde medewerkers (bijvoorbeeld AOW-gerechtigde medewerkers) van deze regeling uitgesloten. Niet alleen het SV-loon, maar ook aanvullende werkgeverslasten zoals bijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld worden gecompenseerd. Omwille van de uitvoerbaarheid door UWV is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30%.

Met het oog op een verantwoorde besteding van de beschikbare overheidsmiddelen zal het subsidiebedrag ten aanzien van het loon een bovengrens hebben. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele medewerker (omgerekend naar een periode van drie maanden) in aanmerking genomen. Dit komt neer op € 9.538 per maand. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

Voor welke medewerkers geldt de regeling
De NOW-tegemoetkoming wordt uitgekeerd over de loonsom voor gezamenlijke medewerkers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Door de koppeling aan verzekeringsplichtige medewerkers geldt de regeling ook voor het loon dat wordt betaald aan medewerkers me een contract voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd en voor medewerkers met een flexibel contract. De NOW-regeling geldt ook voor de loonkosten van medewerkers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals medewerkers met een oproepcontract. Voor payroll- en uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere medewerkers. Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexmedewerkers en het loon zoveel mogelijk door te betalen. Het loon voor niet-verzekeringsplichtige medewerkers, zoals de dga en oudere medewerkers telt niet mee voor de regeling.

Aanvraag, voorschotverlening en vaststelling subsidie
Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal op korte termijn (waarschijnlijk binnen 2 tot 4 weken na het indienen van de aanvraag) een voorschot verleend worden van 80% van de tegemoetkoming. Uiterlijk 13 weken na de aanvraag neemt het UWV een besluit over de toekenning. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. Dit loonsom tijdvak geldt voor alle aanvragen. Dus ook wanneer de periode van omzetdaling wordt berekend over een periode van drie maanden die start op 1 april of 1 mei 2020 en doorloopt tot en met respectievelijk 30 juni of 31 juli 2020.

Binnen 22 weken na afloop van de periode waarin de omzetdaling heeft plaatsgevonden (de meetperiode), zullen wij namens u bij het UWV verzoeken om een definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Vervolgens zal worden gekeken naar de definitieve omzetdaling en of aan alle verplichtingen in het kader van de NOW is voldaan. Hiervoor is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Het is mogelijk dat de Minister besluit dat voor kleine subsidiebedragen of voor ondernemingen met een kleine loonsom geen accountantsverklaring vereist is. Dit is nu nog niet bekend. Gestreefd wordt om hierover binnen vier weken meer duidelijkheid te kunnen geven. Tenslotte wordt binnen 24 weken na ontvangst van de aanvraag de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Bij de afrekening kan sprake zijn van een terugvordering of nabetaling.

Verplichtingen voor de werkgever
De belangrijkste verplichting tijdens de looptijd van de NOW-regeling is dat u geen medewerkers ontslaat om bedrijfseconomische redenen. Als dat toch gebeurt, wordt de loonsom waarover de tegemoetkoming wordt berekend, verminderd.  Die vermindering van de loonsom bedraag 1,5 keer het loon van de ontslagen medewerker(s). Beëindiging  van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gedurende de looptijd van de regeling leidt uiteraard tot vermindering van de relevante loonsom, maar leidt niet tot de extra korting die wel aan de orde is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Daarnaast heeft u de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Medewerkers met een vaste arbeidsomvang hebben recht op loon zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als zij (deels) niet werken. Medewerkers met een flexibele arbeidsomvang hebben wettelijk gezien op basis van het rechtsvermoeden recht op loondoorbetaling van het gemiddelde aantal uren dat zij in de afgelopen drie maanden hebben gewerkt. De NOW-regeling voorziet ook in tegemoetkoming van de loonkosten van werkgevers die meer loon betalen aan medewerkers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW-regeling stimuleert daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance halve het loon door te betalen. Een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke tegemoetkoming waar u aanspraak op kunt maken. Dit werkt als volgt:

Het voorschot dat in het kader van de NOW-regeling verstrekt wordt, is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie ook lager. Dit kan leiden tot een terugvordering van een deel van de tegemoetkoming. Indien u ervoor kiest om de lonen van medewerkers met een flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon over januari 2020, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie.

Wat verwachten wij van u
Voordat wij een aanvraag namens u kunnen indienen, dient u ons de volgende informatie te verstrekken:
– De procentuele verwachte omzetdaling;
– De aaneengesloten periode van drie kalendermaanden waarover u de omzetdaling verwacht;
– Het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingen inzake loonheffingen ontvangt.

De keuze voor periode van drie maanden waarover u ten minste 20% omzetdaling verwacht, kan na het indienen van de aanvraag niet meer worden gewijzigd. Daarom adviseren wij u om (indien dit voor u financieel mogelijk is) eerst nog even af te wachten wat de ontwikkeling van uw omzet is in de aankomende maand(en). U kunt contact opnemen met uw klantadviseur om de beste optie hierin te bespreken. Op deze manier kunt u een goede inschatting maken van de meest voordelige periode om mee te nemen in de NOW-aanvraag (maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli). De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020 en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Indien u nog vragen heeft over deze regeling dan staan wij graag voor u klaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jorieke Bakelaar ([email protected] of 0546-549536) of met Karin Kunst ([email protected] of 0546-549529).

Jorieke Bakelaar
Jorieke Bakelaar HR Specialist

Meer over Jorieke
Specialisten Ik heb minder of geen werk voor mijn personeel
Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530bereikbaar tot 18:00
Arjan staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 [email protected]
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×