Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Special Stikstof
dinsdag 20 oktober 2020

Dit bericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd, de informatie die u leest kan verouderd zijn, bezoek ons Actueel gedeelte voor recentere ontwikkelingen.

Special Stikstof

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en luchtkwaliteit. In Nederland ligt dan ook een stevige taak om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en de kwetsbare natuur te herstellen. Tegelijkertijd wil Nederland de economische ontwikkeling behouden en versterken. De overheden werken aan oplossingen die de vergunningverlening in de landbouw, (woning)bouw, infrastructuur en andere projecten weer mogelijk maken. Hiervoor werkt de overheid aan nieuwe beleidsregels en wetten waar u als ondernemer mee te maken zult krijgen. Voor de lange termijn investeert de overheid onder meer in natuurherstel en verduurzaming van de landbouw. Samen zoeken naar nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en biodiversiteit. Zo behouden we de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling op het platteland.

Welke stappen zijn gezet? Een tijdlijn:

Sinds de uitspraak van de Raad van State waarbij het PAS onderuit is gegaan zijn door de overheid een aantal stappen gezet om te komen tot toekomstbestendig stikstofbeleid. Voor het overzicht hieronder de genomen stappen in een tijdlijn weergegeven:

 • 29 mei 2019: Uitspraak Raad van State: PAS mag niet meer gebruikt worden
 • 25 september 2019: Adviescollege Remkes presenteert korte termijnadvies ‘Niet alles kan’
 • 4 oktober 2019: Kabinetsreactie op het korte termijnadvies
 • 13 november 2019: Aankondiging maatregelen natuur, bouw en infrastructuur
 • 10 december 2019: Beleidsregels voor in- en extern salderen van kracht (m.u.v. agrarische bedrijven)
 • 19 december 2019: Adviescollege Remkes presenteert advies ‘Beweiden en bemesten’
 • 7 februari 2020: Kamerbrief Landbouwmaatregelen
 • 24 maart 2020: Openstelling stikstofregistratiesysteem
 • 24 april 2020: Besluit structurele aanpak (breed investeringspakket)
 • 8 juni 2020: Adviescollege Remkes presenteert lange termijnadvies ‘Niet alles kan overal’
 • 13 oktober 2020: Kabinetsreactie op lange termijnadvies
 • Januari 2021: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Aanpak stikstof Overijssel: vijf schakels

De provincie Overijssel pakt het stikstofprobleem bij de kop doormiddel van 5 schakels. Binnen deze schakels staan centraal: het terugdringen van de stikstof, een duidelijk perspectief voor alle sectoren, en vergunningen die voor de rechter overeind blijven. Dit zijn de vijf schakels:

 1. Bronmaatregelen (generieke maatregelen vanuit Het Rijk om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Wellicht komen daar later ook regionale bronmaatregelen bij).
 2. Natuurversterking (in en nabij Natura 2000-gebieden werkt de provincie aan de instandhouding van de natuur. Deze gebiedsprocessen worden voortgezet).
 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (duidelijke beleidsregels zorgen dat projecten weer op gang komen).
 4. Gebiedsgerichte aanpak (ieder natuurgebied is anders en vereist maatwerk).
 5. Verdeling stikstofruimte (regie is nodig om de beschikbare ruimte goed te verdelen).

Welke mogelijkheden zijn er voor u als ondernemer?

Voor veel economische activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken, zoals een bedrijfsuitbreiding, is een natuurvergunning nodig. In zo’n natuurvergunning is bepaald dat de activiteit niet tot meer uitstoot van stikstof mag leiden. Als er wel een toename van de emissie van stikstof is, heeft u ‘stikstofruimte’ nodig om de vergunning te krijgen. Maar hoe kunt u aan deze stikstofruimte komen? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden en stappen die doorlopen moeten worden.

 1. Vaststellen van de vergunningplicht
 2. Referentiesituatie bepalen
 3. Intern salderen
 4. Extern salderen

De eerste stap is dat een initiatiefnemer vaststelt of hij een vergunning (of andere toestemming) nodig heeft. Stap twee is het bepalen van de referentiesituatie waarbij gekeken moet worden of sprake is van een toename van depositie en hoe groot die toename is, en of toestemming kan worden verleend met behulp van intern (stap 3) dan wel extern salderen (stap 4).

 1. Intern salderen

Bij intern salderen wordt de stikstofruimte gevonden in het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten niet meer uit te voeren of anders te organiseren. Er ontstaat dan stikstofruimte, die benut kan worden voor de nieuwe activiteit waarvoor een natuurvergunning wordt aangevraagd.

 1. Extern salderen

Extern salderen houdt in dat bedrijven (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf overnemen. Het is mogelijk de stikstofruimte van een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te kopen. Dat kan bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf zijn dat stikstofruimte over heeft of een veehouder die zijn bedrijf gaat beëindigen. Extern salderen is een van de weinige mogelijkheden om een vergunning te krijgen en daar gaan we nu uitgebreider op in

Extern salderen

Bij extern salderen mag u 70% van de aangekochte stikstofruimte benutten. 30% van de stikstofruimte komt ten goede aan de natuur.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel. Vergunningaanvragen waarbij het om stikstof gaat, moeten vergezeld gaan van een berekening met AERIUS. Dat is een rekentool van het RIVM, die aangeeft of er een vergunning nodig is in verband met de stikstofdepositie.

Niet voor bepaalde bedrijven en gebieden

De volgende (gestopte) bedrijven kunnen de stikstofruimte niet middels extern salderen overdragen:

 • Deelnemers aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’.
 • Deelnemers aan de stoppersregeling ‘Actieplan ammoniak’.
 • Bedrijven die meer dan 1 km van een Natura 2000-gebied liggen en tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 zijn gestopt met het houden van dieren.

Verleasen

Wie maar tijdelijk stikstofruimte nodig heeft, kan dat ook ‘leasen’. Dat kan van toepassing zijn als de stikstofruimte nodig is voor de duur van een bouwproject of voor een evenement. Als de bouw klaar is, is de stikstofruimte niet meer nodig en gaat deze weer terug naar de aanbieder. (Ver)leasen is alleen mogelijk voor tijdelijke activiteiten en daardoor niet mogelijk voor bijvoorbeeld het houden van dieren op een landbouwbedrijf. Ook hiervoor geldt dat de aangeboden stikstofruimte voor 70% benut mag worden. 30% komt ten goede aan de natuur. Als de stikstofruimte weer terug gaat naar de aanbieder mag deze daar weer voor 100% over beschikken.

Salderen met bemeste percelen

Al eerder was besloten salderen met bemeste percelen mogelijk te maken. Omdat een perceel niet meer bemest wordt, ontstaat er stikstofruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. De aanbieder van stikstofruimte mag ook in dit geval maar 70% van de hoeveelheid stikstofruimte verkopen/verleasen: 30% komt ten goede aan de daling van de stikstofneerslag op de natuur.

Heeft u vragen over stikstof: Laten we kennismaken!

We nodigen u graag uit om kennis te maken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ondernemer en denken graag met u mee. Een kennismakingsgesprek en de kop koffie zijn bij ons altijd gratis. Vaak kunnen we uw eerste vragen direct beantwoorden.

Bronnen: Provincie Overijssel, Ministerie van LNV & Bij12

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Arjan staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×