Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Gecombineerde opgave 2024
dinsdag 19 maart 2024

Gecombineerde opgave 2024

Bedrijven kunnen de Gecombineerde opgave 2024 (GO) t/m 15 mei indienen. Dit is ook de uiterste datum voor het aanmelden van GLB-subsidies en het opgeven van eco-activiteiten. Voor dit jaar zijn veel vragen vervallen en enkele nieuwe vragen toegevoegd. De oppervlakte ‘Mest’ wordt nu automatisch gecorrigeerd voor de bufferstroken. De versoepeling voor GLMC 8 (NPA) is niet nog verwerkt de in de GO. In dit bericht gaan we in op enkele algemene zaken en vervolgens op de wijzigingen t.o.v. de GO 2023.

Gecombineerde opgave 2024

De indieningsperiode voor de Gecombineerde opgave loopt t/m 15 mei 2024. Vanaf 2023 is een kortingsperiode niet meer van toepassing. Met de GO moeten bedrijven (perceels)gegevens opgeven t.a.v. onder andere de Landbouwtelling, de ‘Meststoffenwet’ en het ‘GLB’.

Voorbereiding

Op de site van RVO staat hoe een bedrijf zich kan voorbereiden op het invullen van de GO 2024.

Subsidies

In de GO 2024 kan een bedrijf zich voor de volgende subsidies aanmelden:

 • Eco-regeling.
 • Toeslag Jonge landbouwers.
 • Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren.
 • Brede weersverzekering.

Actief landbouwer en accountantsverklaring

Om voor bovengenoemde subsidies (m.u.v. ‘Diergezondheidsfonds’) in aanmerking te komen, moet het bedrijf voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’.

Wijzigingen GO

In de GO zijn nieuwe vragen opgenomen en enkele wijzigingen doorgevoerd t.a.v. de GO 2023. Naast enkele detailaanpassingen gaat het om:

 • Aanpassingen bij ‘bedrijfsvoering’.
 • Diverse vragen zijn vervallen en enkele vragen toegevoegd.
 • Invulling GLMC 8 (NPA) op bedrijfsniveau.
 • Perceelsgegevens
  • Automatische correctie oppervlakte ‘Mest’ voor bufferstroken.
  • Opgave ’niet eens met bufferstrook’.
  • Conditionaliteit: inzet bomen als NPA en aanvullende informatie bij een sloot.
  • Eco-regeling: gebruik gewasbeschermingsmiddelen en opgave eco-activiteit ‘Weidegang’.
  • Extra opgave bij vanggewas (nateelt).

Zie ook de site van RVO: ‘Veranderingen Gecombineerde opgave 2024’.

Bedrijfsvoering

Bij het onderdeel ‘Bedrijfsvoering’ worden geen vragen meer gesteld over o.a. de bedrijfsopvolging, de dagelijkse leiding, een managementsysteem en het veiligheidsplan. Daarnaast worden bij meewerkende familie en andere personen alleen het aantal personen gevraagd en niet meer de uitsplitsing naar ‘Aantallen mannen’ en ‘Aantallen vrouwen’.

Nieuwe en vervallen vragen

In de GO 2024 zijn enkele nieuwe vragen opgenomen. Daarnaast zijn veel vragen vervallen.

Nieuwe vragen

In de GO 2024 moet u, indien van toepassing, vragen beantwoorden over:

 • Deelname aan het ANLb.
 • Teeltmethode bij het toepassen van Agroforestry.
 • Soort stalstrooisel bij rundvee.

Vervallen vragen

Veel vragen zijn vervallen, waaronder de vragen voor de ‘Europese landbouwtelling’. O.a. binnen de volgende onderwerpen worden dit jaar geen vragen gesteld.

 • Verbrede landbouw.
 • Opslagruimte landbouwproducten.
 • Geproduceerde energie.
 • Uitrijden en opslag dierlijke mest.
 • Machines en precisielandbouw.
 • Bodembewerking en -bedekking bouwland.

Jaarlijkse vragen

Over o.a. de volgende onderwerpen worden ook dit jaar vragen gesteld: beweiding, mestbehandeling en –verwerking, huisvesting en staltype.

Opgave stalstrooisel bij rundvee

Rundveebedrijven moeten aangeven of in 2023 stalstrooisel is gebruikt. Zo ja, dan moet ook het soort stalstrooisel worden opgegeven, zoals bijvoorbeeld zaagsel, zand, dikke fractie van gescheiden mest e.d..

Invulling GLMC 8 (NPA) op bedrijfsniveau

Bij het onderdeel ‘Grond’ moet aangegeven worden hoe het bedrijf op bedrijfsniveau invulling geeft aan GLMC 8 NPA. Hierbij gelden de volgende keuzes:

 • ‘Ik ben vrijgesteld of ik heb geen bouwland’.
 • ‘Ik laat 4% van mijn bouwland niet-productief’.
 • ‘Ik laat minimaal 3% van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7% met eco-activiteiten’.
 • ‘Ik laat minimaal 3% van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7% met stikstofbindende gewassen’.

Als een bedrijf niet is vrijgesteld, moet bij de percelen worden aangegeven welke percelen ingezet worden als NPA.

Versoepeling GLMC 8 niet opgenomen in GO

In 2024 is het toegestaan om de eis ‘4% van het bouwland inrichten als NPA’ in te vullen met of een combinatie van:

 • Eiwitbindende gewassen.

Bij de teelt van stikstofbindende gewassen en vanggewassen mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

RVO geeft aan dat deze nieuwe invulling vanaf eind april in de GO opgegeven kan worden. Tot die tijd moet in deze gevallen de volgende optie worden gekozen: ‘Ik laat minimaal 3% van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7% met stikstofbindende gewassen’.

Perceelsgegevens

Binnen het onderdeel perceelsgegevens zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

Automatische correctie oppervlakte ‘Mest’ voor bufferstroken.

De oppervlakte ‘Mest’ wordt nu automatisch gecorrigeerd voor de oppervlakte van de verplichte bufferstroken.

Opgave ’niet eens met bufferstrook’

Als een bedrijf het niet eens is met de bufferstrook, dan kan de oppervlakte ‘mest’ worden aangepast. In de GO moet vervolgens de reden worden opgeven. Hierbij gelden de volgende keuzes:

 • Er is een flauw talud.
 • De waterloop is van een ander type dan op de kaartlaag Waterloop staat.
 • De waterloop is gedempt.
 • Er is een andere reden.

Ander type waterloop of flauw talud ook aangeven in ‘Mijn percelen’

Als een bedrijf het niet eens is met de breedte van een bufferstrook omdat het type waterloop niet juist is, dan is het verstandig om het juiste type waterloop ook in ‘Mijn percelen’ op te geven.

Ook kan in ‘Mijn percelen’ worden aangeven dat er sprake is van een flauw talud.

Conditionaliteit

De opgave van bomen, die ingezet worden als NPA, is gewijzigd.

Daarnaast moet het bedrijf bij sloten aangegeven of het een sloot betreft die ‘grenst aan beheerde akkerrand of natuurvriendelijke oever’. Als dit van toepassing is geldt voor deze sloot, in het kader van NPA, een weegfactor van 2. Voor andere sloten geldt een weegfactor van 1.

Eco-regeling

Voor de eco-regeling moet het bedrijf, bij percelen met een bepaalde eco-activiteit, aangeven of gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. En zo ja of dit dan geldt voor max. 10% van het perceel of het gehele perceel).

Dit is van toepassing bij de eco-activiteiten ‘Groenbedekking’, ‘Langjarig grasland’, ‘Biologische bestrijding’ en ‘Precisiegewasbescherming’.

Eco-activiteit ‘Weidegang’

De eco-activiteit ‘Weidegang’ moet als bedrijfssysteem in het begin van de GO worden opgegeven. Hierbij gelden de keuzes:

 • Minimaal 2.500 uur beweiding.
 • Minimaal 1.500 uur beweiding.

Opgave vanggewassen

Binnen de GO moeten voor- en nateelten (o.a. vanggewassen) opgegeven worden. Daarnaast moet soms een inzaaiperiode worden opgegeven (bijv. bij de teelt van een verplicht vanggewas na mais).

In het kader van de ‘Stimuleringsregeling vanggewas’ voor zand- en lössgrond moet een bedrijf een keuze invullen bij de percelen:

 • ‘Ik teel een nateelt’.
 • ‘Mijn hoofdteelt is een winterteelt’.
 • ‘Ik zet mijn perceel onder water tegen onkruiden en ziektes (inundatie)’.
 • ‘Geen van bovenstaande’.

Controles

In de perceelsregistratie en in de GO zijn bij verschillende onderdelen diverse controles ingebouwd. Daarnaast worden diverse overzichten getoond, zoals bijvoorbeeld een overzicht van:

 • Percelen, met totaaltellingen van de oppervlaktes grond van het gehele bedrijf en per gebruikstitel.
 • Subsidiabele grond.
 • Niet-productief areaal.
 • De ecoregeling (punten en waarden) en eco-activiteiten.
 • De opgegeven fosfaattoestand voor gras- en bouwland.
 • Percelen op zand- en lössgrond met een korting van 65 kg N/ha, vanwege de teelt van mais of aardappelen na graslandvernietiging.
 • De oppervlakte van percelen zonder derogatienorm.

In de GO is een nieuw overzicht opgenomen van percelen die liggen in een ‘nutriënten verontreinigd gebied’ (NV-gebied).

Ecoregeling: geen invulling alternatieven GLMC 8

Bij de ecoregeling is geen rekening gehouden met de versoepeling van GLMC 8. Het is denkbaar dat bij stikstofbindende gewassen, die ingezet worden voor GLMC 8 én als eco-activiteit, uiteindelijk de waarde niet meetelt binnen de ecoregeling. Dit is echter nog niet vastgesteld. De uitkomst van de ecoregeling houdt hier geen rekening mee.

Ondertekening zonder eHerkenning

Bij het ondertekenen en versturen van de GO hoeft alleen aangegeven te worden dat de opgave verstuurd moet worden. Ondertekenen met eHerkenning of TAN-codes is niet nodig.

Conclusie en advies

Het belang van een juiste en tijdige indiening van de GO is groot. Zeker als het bedrijf in aanmerking wil komen voor GLB-subsidies.

Bij de opgave van eco-activiteiten is het advies om deze ‘ruim’ op te geven. Een bedrijf kan na 15 mei immers geen eco-activiteiten meer toevoegen. Wel is verplicht de eco-activiteiten, die niet worden toegepast, in te trekken wanneer dit duidelijk is.

De indiener kan de controles en overzichten in de GO gebruiken om de invulling van de GO te controleren op juistheid en volledigheid. Wel blijft van belang de conclusies uit de overzichten te controleren. De feitelijke situatie is uiteindelijk leidend.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

Bron: Component Agro

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530bereikbaar tot 18:00
Arjan staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×