Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
GLB-kortingen bij onjuiste opgave, niet voldoen of niet actueel houden
woensdag 24 april 2024

GLB-kortingen bij onjuiste opgave, niet voldoen of niet actueel houden

Bij het onterecht opgeven van percelen en landschapselementen kan een korting op de bedrijfstoeslag worden opgelegd. Dit kan ook als een bedrijf juist niet al het subsidiabel areaal opgeeft. Een korting op (bepaalde) GLB-subsidies kan ook volgen als bepaalde meldingen en/of gegevens in de Gecombineerde opgave niet actueel worden gehouden, zoals bijvoorbeeld de opgave van eco-activiteiten. Deze kortingssystematiek geldt naast de kortingsregels bij het niet voldoen aan de conditionaliteit.

Korting op aangevraagde GLB-subsidies

In Bijlage 6 van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 zijn kortingen opgenomen die opgelegd kunnen worden als een bedrijf niet aan bepaalde regels voldoet. Bijvoorbeeld vanwege een onterechte opgave in de Gecombineerde opgave, het niet opgeven van subsidiabel areaal of het niet actueel houden van eco-activiteiten. In bepaalde situaties kan eerst een waarschuwing worden gegeven.

Meestal korting op basis- en eco-premie

Een eventuele korting ‘uit bijlage 6’ geldt voornamelijk voor de basispremie en de eco-premie, dit is afhankelijk van de overtreding. Daarnaast kan het niet bijhouden van relevante gegevens in het I&R-systeem leiden tot een korting op de ‘Subsidie Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren’.

Naast conditionaliteitskorting

Bovengenoemde kortingssystematiek geldt naast het opleggen van een korting op GLB-subsidies bij het niet voldoen aan de conditionaliteit.

Korting bij onterechte opgave

Bij het opgeven van subsidiabele percelen of landschapselementen, die niet aan de landbouwer ‘ter beschikking staan’, kan een korting opgelegd worden. Deze korting is 10% op de basis- en eco-premie. Bij iedere volgende herhaling volgt een korting van 20% op deze subsidies.

Van herhaling is sprake wanneer eenzelfde niet-naleving binnen drie opeenvolgende kalenderjaren opnieuw plaatsvindt.

Voor meetellen perceel schriftelijke toestemming eigenaar nodig

Om een perceel als subsidiabel areaal op te mogen geven, moet het bedrijf, naast het feitelijk gebruik, ook een schriftelijke toestemming van de eigenaar kunnen overleggen. Deze toestemming kan bij controle worden opgevraagd.

Korting mogelijk bij niet opgeven subsidiabel areaal

Een bedrijf is verplicht om alle percelen met subsidiabel areaal op te geven met de Gecombineerde opgave (GO). Dit geldt ook voor landschapselementen (incl. sloten). Ook hiervoor kan een korting opgelegd worden. Bij een eerste constatering dat niet alle percelen zijn opgegeven volgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt een korting van 10% op de basis- en eco-premie. Bij iedere volgende herhaling volgt een korting van 20% op deze subsidies.

Vaak geen korting bij opgave niet-subsidiabel areaal

Als een bedrijf niet-subsidiabel areaal opgeeft, dan worden de GLB-subsidies uitbetaald op basis van de geconstateerde oppervlakte. Er volgt geen korting als de extra subsidiabele grond ‘per abuis’ is opgegeven. Dit speelt bijvoorbeeld als een perceel (iets) te groot is ingetekend of als bijvoorbeeld natuurterrein wordt opgegeven als natuurlijk grasland dat bij controle toch niet subsidiabel blijkt te zijn (bijv. wat te veel verruigd).

Wel korting bij bewust opgeven niet-subsidiabel areaal

Een korting kan wel volgen als overduidelijk is dat niet-subsidiabele areaal wordt opgegeven. Een bewuste foutieve opgave. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij de opgave van een bouwterrein of natuurterrein dat ‘zonder twijfel’ te veel verruigd is.

Dubbelclaim: telt bij beide aanvragers niet mee

Als twee bedrijven (voor een deel) hetzelfde perceel opgeven voor o.a. de basispremie ontstaat een overlap: de ‘dubbelclaim’. De bedrijven moeten deze overlap met elkaar oplossen. Als een dubbelclaim niet wordt opgelost, telt dat (deel van het) perceel bij beide partijen niet mee.

Korting bij niet voldoen aan conditionaliteit

Bij het niet voldoen aan de conditionaliteit kan een korting volgen.

Korting bij niet actueel houden aanmelding GLB-subsidies en eco-activiteiten

Sinds 2023 moeten eerst de aan te vragen GLB-subsidies worden aangemeld, deze worden in het najaar definitief bevestigd. Ook dit jaar wordt de aanmelding ingediend met de GO. Een bedrijf moet de GO-gegevens actueel houden. Het niet tijdig doorgeven van bepaalde wijzigingen kan leiden tot een korting op de GLB-subsidies. Dit geldt o.a. voor de opgegeven eco-activiteiten.

Kortingssystematiek niet doorgeven wijzigingen

In Bijlage 6 van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 is aangegeven bij welke onderdelen een korting kan volgen als, na de GO-periode, een wijziging niet tijdig gemeld wordt. Ook is aangegeven in welke situaties eerst een waarschuwing gegeven kan worden. De laatste kolom van Bijlage 6 (‘Korting toegepast op’) geeft aan voor welke GLB-subsidies de korting kan gelden.

Zaken die gemeld moeten worden zijn o.a.:

  • Het niet (meer) ter beschikking hebben van (een gedeelte) van een perceel of landschapselement.
  • Sprake van noemenswaardige hinder (> 90 dagen) op een perceel.
  • Wijziging van gewas.
  • Niet of niet volgens voorwaarden uitvoeren van eco-activiteiten.

Actueel houden van eco-activiteiten

Eén van de onderdelen die een bedrijf, na het indienen van de GO, actueel moet houden, zijn de opgegeven eco-activiteiten.

Niet uitgevoerd

Als een opgegeven eco-activiteit niet uitgevoerd wordt, en het bedrijf meldt dit niet bij RVO (middels de GO), dan volgt bij de eerste constatering een waarschuwing. Bij herhaling is de korting op de eco-premie 10% en bij een tweede of derde herhaling 20%.

Deels niet uitgevoerd of niet volgens de voorwaarden uitgevoerd

Ook hier volgt eerst een waarschuwing. Daarna is de korting op de eco-premie 5% respectievelijk 10%.

Tijdig doorgeven, niet wachten tot definitieve aanvraag

Een bedrijf moet een eco-activiteit intrekken wanneer deze niet wordt uitgevoerd of niet (meer) aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is niet de bedoeling dat een bedrijf hiermee wacht tot de definitieve aanvraag. Bij tussentijdse controle kan, een waarschuwing of korting volgen.

Tijdstip melden soms duidelijk, niet altijd

Bij bijvoorbeeld de eco-activiteit ‘vroeg ras rooigewas uiterlijk 31 augustus’ is het op 1 september duidelijk of het gewas uiterlijk 31 augustus is gerooid. Als dat niet het geval is, moet de eco-activiteit ‘direct’ worden ingetrokken.

Bij diverse eco-activiteiten is het lastiger te bepalen wanneer niet (meer) wordt voldaan of niet meer aan de voorwaarden voldaan kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eco-activiteit ‘weidegang’. Wanneer is het duidelijk en zeker dat het aantal uren niet meer gehaald kan worden? Als het duidelijk is dat het aantal uren niet meer behaald kan worden, zou de eco-activiteit in ieder geval ingetrokken moeten worden.

Bron: Component Agro

Gernand Hekman
Gernand Hekman Klantadviseur Agrarisch

Meer over Gernand

Certificaten

Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530 bereikbaar tot 18:00
Roy Langeler staat u graag te woord
Menu
0546 549 530 info@bilanx.nl
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×