Wij maken gebruik van cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, wordt u herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren en kunnen we u relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW-2
dinsdag 7 juli 2020

Dit bericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd, de informatie die u leest kan verouderd zijn, bezoek ons Actueel gedeelte voor recentere ontwikkelingen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW-2

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus minimaal 20% minder omzet hebben tussen juni en september 2020. Met deze tegemoetkoming kunt u uw personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW-2 kan aangevraagd worden tussen 6 juli en 31 augustus 2020. Graag zetten wij de belangrijkste informatie over NOW-2 voor u op een rij:

Compensatie over vier maanden

De tegemoetkoming NOW-1 gold als gedurende een aaneensluitende periode van drie maanden in het tijdsbestek 1 maart tot en met 31 juli sprake was van een omzetverlies van ten minste 20%. Voor NOW-2 geldt dat de omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door u te kiezen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien u al gebruik heeft gemaakt van NOW-1 dan dient de meetperiode voor het omzetverlies aan te sluiten op de meetperiode die is gekozen voor NOW-1. De eis die geldt om voor NOW-2 in aanmerking te komen is dat er wederom sprake is van een verwachte omzetdaling van ten minste 20%.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 (bij betaling per vier weken is dit het derde aangiftetijdvak van 2020, verhoogd met 8,33%). De NOW-2 is een tegemoetkoming voor de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020. Of in de periode sprake is van een loonsomdaling, hetgeen van belang is voor de definitieve vaststelling van de subsidie, wordt daarbij afgemeten aan de loonsom over maart, met peildatum de UWV-administratie per 15 mei.

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming op basis van de verminderde omzet. Daarbij is van belang dat eventueel verkregen subsidies in het kader van de coronacrisis, bijvoorbeeld van de TOGS of de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten, meetellen als omzet en dus de NOW-subsidie verminderen.

Hoogte NOW-2

De hoogte van de tegemoetkoming van NOW-2 is afhankelijk van de mate van omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom (SV-loon) over maart als sprake is van een omzetdaling met 100%. Indien de omzetdaling lager is, zal de subsidie evenredig worden vastgesteld. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (90% van 50%).

De uitkering wordt verhoogd met 40% ter compensatie van pensioenlasten en sociale lasten. Loon uit vroegere dienstbetrekking telt niet mee in de grondslag voor de berekening van de subsidie. Ook kostenvergoedingen, waaronder bijvoorbeeld de 40%-vergoeding voor ingekomen of uitgezonden personeel, behoren niet tot de grondslag waarover de subsidie wordt berekend.

Voorschot

Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot uit, verspreid over maximaal 2 termijnen. De eerste betaling (voor de eerste twee maanden) ontvangt u zo snel mogelijk nadat het UWV de aanvraag heeft goedgekeurd. De tweede betaling krijgt u naar verwachting circa 2 maanden daarna.

Loonsom

In de periode waarover de tegemoetkoming NOW-2 wordt ontvangen, mogen werknemers weliswaar om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen, maar dat leidt dan wel tot een meer dan evenredige vermindering van de NOW-subsidie. In bepaalde omstandigheden kan bij bedrijfseconomisch ontslag een boete gelden van 5% van de loonsom. Indien de loonsom over de periode juni tot en met september lager is dan viermaal de loonsom over maart, wordt de subsidie meer dan evenredig verminderd. Voor elke euro minder loonkosten, ontvangt de werkgever 90 cent minder subsidie; er vindt dus geen correctie plaats voor het omzetverlies. Dit is expliciet beoogd door de regelgever vanuit de gedachte dat de werkgever met X% omzetverlies ook voor dezelfde X% van zijn loonsom subsidie nodig heeft. Anders gezegd: als omzet en loonsom met hetzelfde percentage dalen dan zal de werkgever de overgebleven loonsom moeten betalen met de overgebleven omzet en dient er geen recht op subsidie te bestaan. Deze wijze van subsidievermindering sluit aan bij de oproep van het kabinet om werknemers zoveel mogelijk door te betalen.

Anders dan in de NOW-1 is in NOW-2 geen aparte regeling opgenomen voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode, zoals nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid. Het kabinet stelt een dergelijke regeling minder noodzakelijk omdat de referentieloonsom van januari naar maart verschuift.

Voor welke werknemers kan de NOW aangevraagd worden?

De NOW-regeling geldt alleen voor verzekeringsplichtige werknemers voor hun loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De regeling geldt zowel voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als werknemers met een contract voor bepaalde tijd en zowel voor werknemers met een flexibel als een vast contract. De voor de werknemersverzekeringen niet verzekerde dga valt niet onder de regeling. Omdat een koppeling is aangebracht met verzekeringsplicht, zijn behalve de dga ook andere, niet verzekerde werknemers (bijvoorbeeld oudere werknemers) van de regeling uitgesloten. Dit geldt ook voor de partner van de dga die niet is verzekerd.

Recht op loondoorbetaling

Medewerkers met een vaste arbeidsomvang hebben recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook als zij (deels) niet werken. Medewerkers met een min-max contract hebben minimaal recht op het loondoorbetaling van het minimale aantal afgesproken uren. Medewerkers met een oproepcontract kunnen wettelijk gezien aanspraak maken op loondoorbetaling van het gemiddelde aantal uren dat zij in de afgelopen drie maanden gewerkt hebben. Dit heet het rechtsvermoeden. Indien u oproepkrachten in dienst heeft waarvoor u op basis van het rechtsvermoeden het loon wilt doorbetalen, is het belangrijk dit aan ons te laten weten. Wij zullen het rechtsvermoeden per medewerker gaan berekenen. Hier zal de door ons bestede tijd voor in rekening worden gebracht.

Verplichtingen werkgever

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-2, mogen over 2020 geen dividend uitkeren, geen bonussen uitdelen aan bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen. Dit betekent dat ook bedrijven die al NOW-1 subsidie verstrekt hebben gekregen en die nu ook een aanvraag indienen voor NOW-2 zich aan de verplichting dienen te houden. Deze verplichting moet wel proportioneel en controleerbaar zijn. Daarom geldt deze verplichting alleen indien de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Deze grenzen gelden ook als grens voor de accountantsverklaring.

Op de werkgever rust daarnaast een inspanningsverplichting om de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden. Een harde eis is dit echter niet. Wel leidt een verlaging van de loonsom tot een meer dan evenredige vermindering van de subsidie. Tenslotte heeft de werkgever een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en/of omscholing te gaan doen. Op die manier moet het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk worden beperkt. Het kabinet stelt een scholingspakket, ‘NL leert door’ geheten, van € 50 miljoen ter beschikking. Het pakket, dat nog verder moet worden uitgewerkt, bestaat uit ontwikkeladviezen en onlinescholing, specifiek gericht op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Kijk voor meer informatie op: www.nlleertdoor.com.

Accountantsverklaring

Voor aanvragen met een voorschot van € 100.000 of bij definitieve subsidies van € 125.000 of meer, is een accountantsverklaring vereist. Voor de toetsing aan die bedragen wordt niet uitgegaan van de aanvraag per loonheffingennummer, maar van de totale subsidie die het concern ontvangt. Bedrijven die op grond van artikel 6a van de regeling gebruikmaken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen, zullen op grond van artikel 14 lid 3 van de subsidieregeling altijd een accountantsverklaring moeten overleggen. Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overgelegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000,-, een verklaring van een derde overgelegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit zal Bilanx voor u verzorgen/regelen. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

Concernbenadering

Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt. Minister Koolmees heeft daarom de volgende voorwaarden gesteld: Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet.

Indien u nog vragen heeft over deze regeling dan staan wij graag voor u klaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jorieke Bakelaar (j.bakelaar@bilanx.nl of 0546-549536), Karin Kunst (k.kunst@bilanx.nl of 0546-549529) of Amber Dommerholt (a.dommerholt@bilanx.nl of 0546-708027).

Laten we kennismaken!

We nodigen u graag uit om kennis te maken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ondernemer en denken graag met u mee. Een kennismakingsgesprek en de kop koffie zijn bij ons altijd gratis. Vaak kunnen we uw eerste vragen direct beantwoorden.

  Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Certificaten

  Adviesgesprek? Maak een afspraak of bel ons direct via 0546 549 530bereikbaar tot 18:00
  Arjan staat u graag te woord
  Menu
  0546 549 530 info@bilanx.nl
  Uw browser is niet meer van deze tijd!

  Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

  ×